#OK! სტუმართმოყვარეობის ბიზნეში 40 წლიანი გამოცდილების მქონე ჯგუფმა თბილისში გასტრო პაბი გახსნა
 #OK! სტუმართმოყვარეობის ბიზნეში 40 წლიანი გამოცდილების მქონე ჯგუფმა თბილისში  გასტრო პაბი გახსნა